Právní upozornění

Vydavatel

Vydala společnost
Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.
se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

E-mail: fresenius(at)fresenius.cz

Reg. v OR vedeném Městským soudem v Praze
Oddíl C, vložka 137 38

IČ: 45790949
DIČ: CZ 45790949

Upozornění: Od 1. 1. 2013 DIČ: CZ 699003038 (IČ zůstává beze změny)

Copyright© Fresenius Medical Care – DS, s.r.o. 2000-2018. Všechna práva vyhrazena.

Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animace, videa a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Fresenius Medical Care podléhají autorským právům a dalším opatřením na ochranu duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmějí být kopírovány pro komerční účely ani upravovány nebo umisťovány na jiné stránky. Některé internetové stránky společnosti Fresenius Medical Care obsahují obrázky či jiné soubory, které podléhají autorským právům jejich poskytovatelů.

Tyto stránky si můžete prohlížet a reprodukovat z nich úryvky, ať už vytištěním, stáhnutím na pevný disk nebo distribucí dalším osobám, vždy však pouze pro nekomerční, informační a osobní účely.

Ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky zobrazené na internetových stránkách společnosti Fresenius Medical Care byly zaregistrovány v příslušných zemích a podléhají právům společnosti Fresenius Medical Care, přičemž tato společnost a její přičleněné společnosti je buď vlastní, nebo používají na základě licence.

Absence záruk či prohlášení / Obsah

Společnost Fresenius Medical Care tyto informace poskytuje tak, jak jsou, bez jakékoli záruky, ať již výslovné nebo nepřímo vyjádřené (mimo jiné), včetně jakýchkoli nepřímo vyjádřených záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či záruk o neporušení práv dalších osob. Přestože jsme přesvědčeni
o správnosti poskytovaných informací, chyby či nepřesnosti nelze vyloučit. Informace uvedené na těchto stránkách slouží pouze pro obecnou informovanost a nelze je považovat za obchodní, zdravotní či jiné odborné poradenství. Nepřebíráme jakoukoli odpovědnost za újmy či ztráty, které mohou vzniknout
v důsledku spoléhání se na informace uvedené na těchto stránkách.

Výhledová prohlášení

Tyto stránky obsahují určitá výhledová prohlášení vycházející z přesvědčení managementu společnosti Fresenius Medical Care. Prohlášení tohoto typu jsou na těchto stránkách označena slovy jako „předpokládat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“ či „plánovat“. Může s nimi být spojena určitá míra rizika a nejistoty týkající se mimo jiné technologických pokroků v oblasti medicíny, poptávky po produktech
a jejich akceptace na trhu, vlivu hospodářských podmínek, dopadu konkurenčních produktů a jejich cen, směnných kurzů a dalších rizik. Tato prohlášení odrážejí výhledy společnosti Fresenius Medical Care ohledně budoucích událostí ke dni jejich vydání a s jejich naplněním jsou spojena určitá rizika a nejistoty. Všechna taková prohlášení jsou založena na odhadech a předpokladech managementu společnosti,
a přestože jsou považována za přiměřená, jsou ze své podstaty nejistá a těžko předvídatelná. Skutečné výsledky či zkušenosti se mohou od těchto prohlášení zásadním způsobem lišit. Společnost Fresenius Medical Care odmítá jakýkoli záměr či závazek prohlášení tohoto typu aktualizovat.

Neudělení licencí

Snahou společnosti Fresenius Medical Care je vytvořit inovační internetové stránky plné informací. Zároveň vás však žádáme o pochopení, že společnost Fresenius Medical Care je nucena chránit své duševní vlastnictví včetně patentů, ochranných známek a autorských práv. Proto prosím berte na vědomí,
že prostřednictvím těchto internetových stránek společnost Fresenius Medical Care neuděluje žádná práva
ke svému duševnímu vlastnictví.

Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy nacházející se na našich stránkách nelze vykládat jako doporučení. Neověřujeme,
zda informace na nich uvedené jsou přesné či správné. Nepřebíráme odpovědnost za škody, které mohou vzniknout následkem použití takových informací.