Domácí řád dialyzačních středisek

Domácí řád dialyzačních středisek Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.

Vítáme Vás v dialyzačním středisku a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, a přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním Vám pomoci k dosažení a upevnění nejcennější lidské hodnoty - Vašeho zdraví. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel tohoto domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty. Při poskytování zdravotní péče je dbáno na zákonem zaručená práva pacientů a je vyžadováno též dodržování povinností pacientů. Základní práva a povinnosti pacientů definuje zejména zákon o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb., dostupný na www.mzcr.cz). Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí bude poskytovatel vyžadovat souhlas pacienta, jsou vymezena v dokumentech, které jsou umístěny v prostorech střediska přístupných pacientům.

  • Po dobu Vaší přítomnosti na dialyzačním středisku o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Pravidelně informujte ošetřujícího lékaře o svém aktuálním zdravotním stavu a zdravotních službách, které Vám poskytují jiná zdravotnická zařízení. Nevstupujte však z důvodů Vaší bezpečnosti do prostor vymezených pouze pro zdravotnický personál.
  • Tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem určuje, na základě pokynů primáře, diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků a dodržujte léčebný postup, se kterým jste vyslovili souhlas. Nezletilí pacienti a pacienti nezpůsobilí k právním úkonům mají nárok na přítomnost svého zákonného zástupce během ošetření, pokud to není v rozporu s léčebným režimem, který stanovuje ošetřující lékař. Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat pravidla stanovená tímto Domácím řádem.
  • Na našem středisku pracuje rovněž sociální pracovník, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím personálu střediska. Podá Vám potřebné sociálněprávní informace a pomůže v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Obdobně jsou Vám k dispozici služby psychologa a nutriční sestry. Dopravní zdravotní služba (sanitky) není provozována naší společností, proto máme jen omezený vliv na řešení případných problémů, nicméně nás na ně vždy upozorněte. Pokusíme se s příslušným provozovatelem sjednat nápravu.
  • Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní pacienty. V průběhu dialyzační léčby si prosím vypněte mobilní telefon nebo jej nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty. Současně Vás upozorňujeme, že při užívání mobilních telefonů a ostatních mobilních zařízení je nutné respektovat zákaz jejich používání v blízkosti zdravotnické techniky. Zejména je jejich používání zakázáno na dialyzačních sálech s ohledem na možné ohrožení provozu dialyzačních monitorů a následně i zdraví pacientů. O režimu sledování TV v průběhu léčby rozhoduje zdravotnický personál, respektujte jeho pokyny.
  • Při pobytu na dialyzačním středisku dodržujte obvyklé společenské konvence. Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů. Zdržte se veškerých verbálních či fyzických jednání, která by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovala jiného pacienta či zdravotnický personál a ohrožovala výkon práv směřujících k dodržování léčebného režimu ostatními pacienty nebo ohrožovala či omezovala zdravotnické pracovníky při jejich pracovní činnosti. V zájmu ochrany zdravotnického personálu a ostatních pacientů proti agresivitě jedince jsme v takových případech nuceni a povinni zajistit asistenci represivních orgánů s následným řešením v přestupkovém či jiném správním či trestním řízení.
  • V rámci dialyzačního střediska sledujeme spokojenost pacientů s poskytovanými službami s cílem řešit Vaše náměty, připomínky a stížnosti. V takovém případě doporučujeme využít i tzv. „modré schránky“ uložené na místě přístupném pro pacienty. Vedeme evidenci stížností pacientů a způsobu jejich řešení. Jednou za dva roky rovněž provádíme dotazníkový průzkum spokojenosti pacientů. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o Vaše zdraví a důvěrou ve schopnosti našich lékařů a sester, protože předpokladem úspěšné léčby je úzká spolupráce mezi Vámi a zdravotníky.
  • Dodržujte základní hygienické zvyklosti. Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorech dialyzačního střediska, zařízení zanechávejte tak čisté, jak si je sami přejete mít. Dle místních pravidel používejte návleky na obuv a respektujte další pokyny zdravotnického personálu. Šetřete zařízení a inventář střediska. Nemanipulujte s vodním, světelným a signalizačním zařízením včetně rozvodů medicinálních plynů, topení a klimatizace. Přistupujte odpovědně k ekologickým problémům, šetřete s elektrickou energií (zároveň však prosím respektujte požadavky na minimální osvětlení na dialyzačním sále ve večerních a nočních směnách z důvodů bezpečnosti pacientů), dodržujte místní pravidla pro třídění odpadů. Snažíme se na dialyzačním sále zajistit optimální teplotní komfort pro všechny pacienty, ale vzhledem k individuálnímu vnímání teploty nelze vždy vyhovět všem často protichůdným požadavkům, proto prosíme o Vaši toleranci a respekt vůči přáním druhých, vždy je třeba nalézt ten správný kompromis.
  • Kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek je v prostorech dialyzačního střediska a jeho blízkosti zakázáno. Prosíme o respektování tohoto zákazu, který je v souladu s Vaším léčebným režimem.
  • Větší peněžité částky a ostatní cenné věci doporučujeme uložit do úschovy na středisku a zamezit tak jejich případnému zcizení. Jednejte tak, abyste preventivně zamezili případným krádežím osobních věcí, neodkládali je a ponechali bez dozoru na libovolných místech.
  • Před klinickým vyšetřením v ambulanci předložte prosím platný průkaz Vaší zdravotní pojišťovny, která nám uhradí náklady spojené s Vaší léčbou. Povinností pacienta je úhrada stanoveného regulačního poplatku za klinické vyšetření v nefrologické či interní ambulanci a též úhrada ceny nehrazených služeb či rozdíl v ceně částečně hrazených služeb ze systému veřejného zdravotního pojištění. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody s úhradou péče v hotovosti proti vystavené faktuře. Nezapomeňte ohlásit personálu střediska Vámi provedenou změnu Vaší zdravotní pojišťovny.


V případě dotazů či nejasností se prosím obraťte na zdravotnický personál dialyzačního střediska, který Vám je k dispozici.

Děkujeme Vám za dodržování Domácího řádu.

Tým zdravotnického zařízení Fresenius Medical Care

Ke stažení