Domácí řád dialyzačních středisek

Podívejte se na domácí řád všech dialyzačních středisek Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.

Vítáme Vás v dialyzačním středisku a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Naší snahou je Vám co nejdříve, a přitom citlivě a s porozuměním pomoci k dosažení a upevnění Vašeho zdraví. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel tohoto domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty. Při poskytování zdravotní péče je dbáno na zákonem zaručená práva pacientů a je vyžadováno též dodržování povinností pacientů. Základní práva a povinnosti pacientů definuje zejména zákon o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb., dostupný na www.mzcr.cz). Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí bude poskytovatel vyžadovat souhlas pacienta, jsou vymezena v dokumentech, které jsou umístěny v prostorách střediska přístupných pacientům.

1. Po dobu Vaší přítomnosti na dialyzačním středisku o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Pravidelně informujte ošetřujícího lékaře o svém aktuálním zdravotním stavu a zdravotních službách, které Vám poskytují jiná zdravotnická zařízení. Nevstupujte však z důvodů Vaší bezpečnosti do prostor vymezených pouze pro zdravotnický personál.

2. Tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem určuje, na základě pokynů primáře, diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků a dodržujte léčebný postup, se kterým jste vyslovili souhlas. Nezletilí pacienti a pacienti nezpůsobilí k právním úkonům mají nárok na přítomnost svého zákonného zástupce během ošetření, pokud to není v rozporu s léčebným režimem, který stanovuje ošetřující lékař. Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat pravidla stanovená tímto Domácím řádem.

3. Na našem středisku pracuje rovněž sociální pracovník, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím personálu střediska. Podá Vám potřebné sociálněprávní informace a pomůže v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Obdobně jsou Vám k dispozici služby psychologa a nutriční sestry. Dopravní zdravotní služba (sanitky) nejsou provozovány naší společností, proto máme jen omezený vliv na řešení případných problémů, nicméně nás na ně vždy upozorněte, pokusíme se s příslušným provozovatelem sjednat nápravu.

4. Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní pacienty. V průběhu dialyzační léčby si prosím vypněte mobilní telefon nebo jej nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty. Současně Vás upozorňujeme, že při užívání mobilních telefonů a ostatních mobilních zařízení je nutné respektovat zákaz jejich používání v blízkosti zdravotnické techniky a zejména je jejich používání zakázáno na dialyzačních sálech s ohledem na možné ohrožení provozu dialyzačních monitorů a následně i zdraví pacientů. O režimu sledování TV v průběhu léčby rozhoduje zdravotnický personál, respektujte jeho pokyny.

5. Při pobytu na dialyzačním středisku dodržujte obvyklé společenské konvence. Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů. Zdržte se veškerých verbálních či fyzických jednání, která by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovala jiného pacienta či zdravotnický personál a ohrožovala výkon práv směřujících k dodržování léčebného režimu ostatními pacienty nebo ohrožovala či omezovala zdravotnické pracovníky při jejich pracovní činnosti. V zájmu ochrany zdravotnického personálu a ostatních pacientů proti agresivitě jedince jsme v takových případech nuceni a povinni zajistit asistenci represivních orgánů s následným řešením v přestupkovém či jiném správním či trestním řízení. V souvislosti s těmi pravidly výslovně upozorňujeme, že:

5.1. vstup do prostor dialyzačního střediska, jakož i poskytování zdravotních služeb z naší strany, je podmíněno dodržováním zákazu vnášení jakýchkoli zbraní a zákazu jednání, výslovně či mlčky, které by jakoukoli třetí osobou mohlo být považováno za jednání narušující soužití lidí ve smyslu ustanovení § 352 a násl. zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku;

5.2. v případě porušení jakéhokoli zákazu dle předcházejícího odstavce může být v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy pacientovi ze strany poskytovatele zdravotních služeb odepřeno poskytnutí zdravotních služeb.

6. V rámci dialyzačního střediska sledujeme spokojenost pacientů s poskytovanými službami s cílem řešit Vaše náměty, připomínky a stížnosti. V takovém případě doporučujeme využít i tzv. „modré schránky“ uložené na místě přístupném pro pacienty. Vedeme evidenci stížností pacientů a způsobu jejich řešení. Jednou za dva roky rovněž provádíme dotazníkový průzkum spokojenosti pacientů. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o Vaše zdraví a důvěrou ve schopnosti našich lékařů a sester, protože předpokladem úspěšné léčby je úzká spolupráce mezi Vámi a zdravotníky.

7. Dodržujte základní hygienické zvyklosti. Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorech dialyzačního střediska, zařízení zanechávejte tak čisté, jak si je sami přejete mít. Dle místních pravidel používejte návleky na obuv a respektujte další pokyny zdravotnického personálu. Šetřete zařízení a inventář střediska. Nemanipulujte s vodním, světelným a signalizačním zařízením včetně rozvodů medicinálních plynů, topení a klimatizace. Přistupujte odpovědně k ekologickým problémům, šetřete s elektrickou energií (zároveň však prosím respektujte požadavky na minimální osvětlení na dialyzačním sále ve večerních a nočních směnách z důvodů bezpečnosti pacientů), dodržujte místní pravidla pro třídění odpadů. Snažíme se na dialyzačním sále zajistit optimální teplotní komfort pro všechny pacienty, ale vzhledem k individuálnímu vnímání teploty nelze vždy vyhovět všem často protichůdným požadavkům, proto prosíme o Vaši toleranci a respekt vůči přáním druhých, vždy je třeba nalézt ten správný kompromis.

8. Kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek je v prostorech dialyzačního střediska a jeho blízkosti zakázáno. Prosíme o respektování tohoto zákazu, který je v souladu s Vaším léčebným režimem.

9. Větší peněžité částky a ostatní cenné věci doporučujeme uložit do úschovy na středisku a zamezit tak jejich případnému zcizení. Jednejte tak, abyste preventivně zamezili případným krádežím osobních věcí, neodkládali je a ponechali bez dozoru na libovolných místech.

10. Před klinickým vyšetřením v ambulanci předložte prosím platný průkaz Vaší zdravotní pojišťovny, která nám uhradí náklady spojené s Vaší léčbou. Povinností pacienta je úhrada ceny nehrazených služeb či rozdíl v ceně částečně hrazených služeb ze systému veřejného zdravotního pojištění. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody s úhradou péče v hotovosti proti vystavené faktuře. Nezapomeňte ohlásit personálu střediska Vámi provedenou změnu Vaší zdravotní pojišťovny.

V případě dotazů či nejasností se prosím obraťte na zdravotnický personál dialyzačního střediska, který Vám je k dispozici.

Děkujeme Vám za dodržování Domácího řádu.