Transplantace

Transplantace je důležitým tématem pro tisíce lidí s chronickým selháním ledvin na celém světě. Pro ty, kteří dostanou ledvinu od dárce, znamená transplantace šanci na svobodnější život s určitými, např. dietními omezeními. Je to složitá otázka, která vyžaduje dostatek času a informace k tomu, aby pacient zvážil všechny možnosti a správně se rozhodl.

Co znamená transplantace ledvin?

Voperování zdravé ledviny od jiné osoby - živého nebo zemřelého dárce, osobě s chronickým selháním funkce ledvin se nazývá transplantace ledviny. Získání nové ledviny není vyřešením ledvinného onemocnění, ale jeho léčbou. Mnoho pacientů s chronickým selháním funkce ledvin je vhodnými kandidáty na transplantaci, ne však všichni. Chcete-li získat více informací o transplantaci jako možnosti léčby, prvním krokem je prodiskutovat vaši osobní situaci s ošetřujícím nefrologem. Ten zhodnotí váš celkový zdravotní stav s ohledem možnosti zařazení na čekací listinu. Pokud nefrolog dojde k závěru, že jste vhodným kandidátem, bude třeba doplnit nezbytná vyšetření a testy. Konečné rozhodnutí, zda jste či nejste vhodným kandidátem k zařazení na čekací listinu k transplantaci ledviny, poté na základě výsledků provedených vyšetření provede spádové transplantační centrum.

Klíčem je kompatibilita

Transplantace ledvin se těší celkově vysoké úspěšnosti – zejména v prvních letech po provedení transplantace. Úspěšnost transplantace, tedy fungující dárcovská ledvina, závisí na mnoha faktorech, mezi kterými významné místo zastává tzv. kompatibilita tkání. Obecně platí, že čím vyšší je tkáňová kompatibilita – tedy stupeň shody tkáňových znaků mezi příjemcem a dárcovským orgánem, tím vyšší je jak krátkodobá, tak i dlouhodobá úspěšnost transplantace.

Zdroje ledvin vhodných k transplantaci

Existují dva způsoby, jak lze získat ledvinu: od žijícího člověka nebo tzv. kadaverozního dárce (osoba s fungujícími orgány, ale prokázanou smrtí mozku). Dárcem ledviny se může stat jakákoli emotivně spřízněná osoba (příbuzná či nepříbuzná) starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Jedním z kritérií umožňující transplantaci ledviny je shoda v krevní skupině. Neshoda v krevní skupině ale nevylučuje možnost transplantace ze živého dárce. Řešením je tzv. zkřížená transplantace, kdy dochází k výměně ledvin mezi dvěma dvojicemi. Více o programu transplantace ledviny ze živého dárce naleznete zde: http://www.ikem-nefrologie.cz/cs/informace-pro-lekare/program-transplantace-ledviny-ze-ziveho-darce/ . Odběr orgánů z tzv. kadaverózních dárců je v České republice prováděn na základě principu tzv. předpokládaného souhlasu s odběrem orgánů a tkání. Odběr tedy nelze provést u osob, které za svého života písemně vyslovili nesouhlas s odběrem a jsou registrováni v registru Ministerstva zdravotnictví ČR. www.nrod.cz: Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

Hlavní výhodou získání ledviny od žijícího dárce je časová úspora a možnost výkon naplánovat. Jakmile se najde někdo z okruhu uvedených osob, kdo je ochotný vám svou ledvinu darovat, může začít proces přípravy na transplantaci. Transplantace od živých dárců jsou výhodnější v tom, že je lze předem načasovat, to znamená, že transplantaci lze provést ještě před vstupem do dialyzačního programu. Další výhodou je, jak vyplývá z dlouhodobého sledování, lepší přežívání a funkce transplantované ledviny v porovnání od zemřelých dárců.

Rozhodnutí darovat ledvinu vyžaduje pečlivé zvážení. Součástí je podrobné vyšetření možného dárce s cílem vyloučit či minimalizovat riziko poškození jeho zdraví vyplývající z operačního výkonu a pooperačního průběhu. Jednou z možností je, že ošetřující nefrolog patřičně vyšetří jak příjemce, tak potencionálního dárce, a poté je předá transplantačnímu centru k definitivnímu posouzení transplantability. Druhou možností je oslovit přímo transplantační centrum se žádostí kompletního vyšetření příjemce a dárce/ů. Naproti tomu získání ledviny od zesnulého dárce vyžaduje od čekatele trpělivost. Spíše výjimečně je čekací doba krátká. Obvykle to může trvat i několik měsíců či let. Pouze pacienti, kteří po podrobném vyšetření splní požadovaná kritéria, jsou zařazeni na čekací listinu (tzv. waiting list) do programu transplantace od kadaverozního dárce.

O vhodnosti či nevhodnosti zařazení pacientů na čekací listinu rozhoduje na základě posouzení zdravotního stavu příslušné transplantační centrum. Výběr vhodných příjemců z čekací listiny k provedení transplantace aktuálně dostupného orgánu v České republice provádí na transplantačních centrech zcela nezávislá instituce Koordinační středisko transplantací. Jeho existence, úplná nezávislost na transplantačních centrech a jeho úkoly jsou dány přímo zákonem č. 285/22 Sb. V případě, že je pro vás transplantace vhodným řešením, budete po dobu čekání léčen některou z forem dialyzační léčby. Po dobu čekání na transplantaci je nutné být stále k dispozici na mobilním telefonu pro případ, že budete vybrán k provedení transplantace a bude nezbytné vás co nejdříve do transplantačního centra dopravit.

Dialyzační střediska NephroCare spolupracují dle regionu se třemi transplantačními centry – IKEM Praha, FN Plzeň a FN Hradec Králové.

Na operačním sále

V případě, že je ledvina dárce k dispozici, čeká vás operace, která musí být provedena co nejdříve po vyjmutí ledviny od dárce. Pokud jste zařazeni na čekací listině, dostanete upozornění, že je pro vás k dispozici vhodná ledvina, proto je třeba se stále ujišťovat, že budete kdykoli snadno dostupní na vašem kontaktním čísle. Po konečné kontrole, zda je ledvina v pořádku, může být operace zahájena.

Pokud vaše vlastní ledviny nezpůsobují infekci, chirurg se obvykle rozhodne ponechat je v těle. Vaše nová ledvina se jednoduše umístí do jámy kosti kyčelní a napojí se na vaši tepnu a žíly. Krev tak bude moci začít procházet a vaše tělo začne tvořit moč.

Možné komplikace po transplantaci ledviny

Součástí informovaného rozhodnutí ohledně transplantace je seznámení se s potenciálními riziky. Získání ledviny dárce se pojí s třemi potencionálními riziky: odmítnutím štěpu, sníženou funkcí a časově omezenou životností orgánu.

Po transplantaci budete muset užívat imunosupresiva – léky, které snižují riziko odmítnutí cizího orgánu. Pro snížení rizika na minimum je nezbytné, abyste užívali všechny léky, které vám nefrolog předepíše. Protože tyto léky potlačují vaši imunitu, je důležité, abyste o sebe po operaci opravdu pečovali a nepodceňovali riziko infekčních onemocnění.

Co se týká fukce transplantované ledivny, některé ledviny dárců začínají pracovat okamžitě, zatímco jiné za několik dní až týdnů. Pokud patříte do druhé skupiny, budete možná potřebovat dialýzu do doby, než vaše ledvina začne fungovat normálně. Tato situace je běžná a není to hned důvod k obavám ohledně úspěchu transplantace.

Je nutno počítat s tím, že průměrná životnost transplantované ledviny je kolem 10 až 15 let. V případě, že po určité době dojde k selhání funkce transplantované ledviny, je pacient znovu zařazen do dialyzační léčby. Nicméně, pokud nadále splňuje kritéria pro zařazení na čekací listinu, nic nebrání tomu, aby podstoupil další transplantaci. I když může dojít v souvislosti s transplantací ke komplikacím, nemusíte mít zbytečné obavy. Váš nefrolog ve spolupráci s transplantačním centrem vám před transplantací, během ní i po ní poskytne nejlepší možnou péči, a právě jemu byste měli směřovat veškeré specifické otázky nebo svěřit případné obavy.

Správné rozhodnutí

Podstoupit orgánovou transplantaci je velmi osobní rozhodnutí – měli byste mu tedy věnovat dostatek času a řádně si vše promyslet. Doporučujeme začít rozhovorem o vaší situaci s ošetřujícím nefrologem. Pokud oba s transplantací souhlasíte, můžete být za určitých podmínek zařazen na čekací listinu, nebo pokud máte ve svém okolí živého dárce, být úspěšně odtransplantován.

Ať se stane cokoli, budeme tu vždy, abychom vám poskytli nejlepší dialyzační péči – kdykoli v případě potřeby. Našim pacientům rovněž nabízíme asistenci a poradenství nejen v souvislosti s transplantací.

Související témata

Hemodialýzu lze podstupovat nejen na dialyzačním středisku, ale také v pohodlí svého domova. Přečtěte si více o této možnosti léčby.

Shromáždili jsme nejzajímavější příběhy pacientů, kteří bojují s chronickým onemocněním ledvin.