NephroCare používá na těchto webových stránkách soubory cookies, které zlepšují uživatelské prostředí a poskytují co nejlepší služby. Pokračováním v procházení webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací o ochraně osobních údajů.

Kvalita a odpovědnost

NephroCare Excellence Programme

Stanovení norem kvality v péči o pacienty na dialýze

NephroCare Excellence Programme (NCXL) je komplexní program, který v sobě spojuje všechny naše standardy kvality s těmi nejlepšími praktickými poznatky a zkušenostmi z praxe v různých zemích.

Tento program jsme v regionu EMEA/LA (Evropa, Blízký východ, Afrika, Latinská Amerika) uvedli zejména proto, že dodržování těchto standardů je zásadní pro kvalitu života našich pacientů, spokojenost našich zaměstnanců a náš závazek zajistit dostupné možnosti náhrady funkce ledvin vůči různým institucím
v systémech zdravotní péče ve více než 25 zemích.

Úkolem programu je podpora efektivního a systematického zavádění standardů NephroCare do praxe všech našich dialyzačních středisek.

Program je vytvořen na podporu úsilí o zlepšování provozu jednotlivých středisek a motivuje k převzetí místní odpovědnosti. Naším dlouhodobým cílem je standardizovat pracovní procesy v síti našich dialyzačních středisek, abychom povzbuzovali odpovědnosti našich zaměstnanců a zajistili jejich identifikaci s hodnotami NephroCare. Díky tomu chceme neustále zlepšovat úroveň našich služeb.

Hlavními prvky našeho řízení kvality jsou firemní směrnice, které určují klíčové požadavky na procesy probíhající v rámci celé organizace. Specificky pro procesy v oblasti dialyzační léčby byly vypracovány odborné NephroCare směrnice definující standardy pro kvalitu a bezpečnost ve všech dialyzačních střediscích NephroCare.

Kvalita péče o pacienty

Efektivní zajištění standardu kvality

Dialýza, jakožto léčba zachraňující životy pacientů, podléhá nejvyšším standardům bezpečnosti a kvality. Naši činnost provádíme v souladu s externími i interními normami kvality, které neustále zdokonalujeme za použití programu NephroCare Excellence Programme.

Tento program spojuje všechny naše standardy kvality s nejlepší praxí z různých zemí. Kvalita závisí také na odborném používání vyspělých technologií společnosti Fresenius Medical Care, jako je např. dialyzační systém 5008 CorDiax. Realizace programu je podporována celou řadou nástrojů a systémů, z nichž uvádíme např. mezinárodní systém pro správu a řízení dat EuCliD, sadu hlavních směrnic a náš nástroj Balanced Score Card.

Bezpečnost a hygiena

Při více než dvanácti milionech dialyzačních výkonů prováděných každým rokem v síti NephroCare má bezpečnost zásadní význam.


Směrnice NephroCare „Hygiena a protiinfekční opatření“ určuje jednotný přístup k hygieně v našich střediscích, a to definováním požadavků na hygienicky bezpečné provozy a odborným vedením v otázkách hygieny. Směrnice pokrývá všechny aspekty hygieny a boje s infekcí včetně níže uvedených:

  • čištění a dezinfekce
  • osobní hygiena zaměstnanců a pacientů
  • přenosné nemoci a jejich kontrola
  • preventivní opatření během péče o pacienty
  • osobní ochrana zaměstnanců
  • preventivní opatření ve vysoce rizikových oblastech
  • manipulace s odpadem a jeho skladování

NephroCare Balanced ScoreCard

NephroCare Balanced ScoreCard (NC BSC) je jedním z nástrojů řízení programu NephroCare Excellence Programme.

Systém NC BSC slouží ke komunikaci strategie a základních strategických cílů v rámci divize NephroCare. Tento nástroj managementu se používá ke sledování plnění výkonnostních cílů a řízení procesu neustálého zdokonalování na všech organizačních úrovních – od celé společnosti po jednotlivá dialyzační střediska.

NC BSC zahrnuje devět strategických cílů vycházejících z Politiky kvality společnosti Fresenius Medical Care, která definuje naši odpovědnost vůči čtyřem základním zájmovým skupinám (pacienti, zaměstnanci, akcionáři, veřejnost), čemuž odpovídá i struktura strategických cílů v systému NC BSC.

Pacienti: Cílem společnosti je prodloužení délky života a zvyšování jeho kvality u pacientů se selháním ledvin. Zaměstnanci: Cílem společnosti je přivádět a udržet kvalifikované pracovníky a napomáhat jejich odbornému rozvoji. Akcionáři: Cílem společnosti je zajistit trvalý rozvoj firmy cestou atraktivních výnosů pro akcionáře. Veřejnost: Cílem společnosti je dostát různým odpovědnostem vůči veřejnosti, plnit zákonné požadavky a bezpečnostní normy a přispívat k ochraně životního prostředí.

Dvě prestižní ocenění pro český NephroCare tým za rok 2014

Za loňský rok si český NephroCare tým připsal „na své konto“ další skvělé body! V mezinárodním hodnotícím systému NephroCare Balanced Scorecard, do něhož jsou zapojeny všechny země regionu EMEA/LA (Evropa, Blízký východ, Afrika, Latinská Amerika), jsme na úspěchy minulých let navázali dvěma stříbrnými místy. V mezinárodním srovnání dialyzačních středisek v rámci systému Nephrocare Balanced Scorecard se Česká republika drží dlouhodobě na předních místech. Letos jsme obsadili druhé místo v Clinical Excellence Award (9 hlavních medicínských KPIs) za Srbskem a druhé místo v celkovém hodnocení Overall NephroCare Excellence Award 2014 za Slovinskem.

 

EuCliD

EuCliD, jedna z největších dialyzačních databází, stojí v popředí programu neustálého zdokonalování kvality poskytované léčby společností Fresenius Medical Care. Jedná se o klinický informační systém používaný
ke sledování zdravotnických aspektů péče o pacienty, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje anonymní údaje, a tím vede ke zlepšování výsledků dialýzy.

Monitorovací systém, který je přímo napojen na dialyzační přístroje, převádí údaje o pacientech a parametry dialýz do systému správy dat, který zároveň ověřuje jejich kompletnost a věrohodnost.

Tyto údaje jsou srovnávány s cílovými hodnotami definovanými v doporučeních Nejlepší evropská renální praxe (European Renal Best Practice – ERBP), Iniciativě pro zvyšování kvality výsledků léčby onemocnění ledvin (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative – KDOQI) a iniciativě Zlepšování globálních výsledků v onemocnění ledvin (Kidney Disease Improving Global Outcomes – KDIGO).

Ukazatele kvality dialýzy jsou pravidelně zasílány zpět dialyzačním střediskům ve formě zpětné vazby, která umožňuje porovnání s ostatními středisky a se standardem pro danou zemi.

Systém EuCliD vyvinutý a provozovaný společností Fresenius Medical Care je v provozu od roku 2005.